top of page

A Unique Leather Works Hungary Kft. mint egy www.barbtailor.com  weboldal és webáruház üzemeltetőjének - a továbbiakban: Adatkezelő - adatkezelési tájékoztatója.  

  

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a Vevői Adatbázissal kapcsolatos személyes adatok kezelésének körét gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást.  

  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Vevők adatvédelemhez fűződő jogait, erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva csak és kizárólag olyan terjedelemben kezeli és tartja nyilván a weboldalon  regisztrált Vevők által önkéntesen eredményt, amelyhez a Vevő támogatást.  

  

 1. ADATKEZELŐ ADATAI 

Az Adatkezelő neve: Unique Leather Works Hungary Kft. 

Az Adatkezelő székhelye: 7628 Pécs Deák Ferenc utca 84. 

Az Adatkezelő adószáma: 26492537-2-02 

A Szolgáltató e-mail címe: ulw.hungary@gmail.com 

A Szolgáltató telefonszáma: +36 20 589 6039  

  

 1. KEZELT ADATOK 

A www.barbtailor.com weboldal  megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét vagy bármilyen személyes tájékoztatást nyújtana magáról. A  webáruházban  kiválasztott termék megvásárlása, megrendelése azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglaltak szerint a személyes adatoknak megfelelőnek. A törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő minden esetben nem kéri.  

A rögzített adatok rögzítésére Vev az Adatkezelő Webáruházi Vevői Adatbázisában.  

A Vevőktől kért személyes adatokat:   

 • név, cégnév 

 • e-mail cím 

 • telefonszámon 

 • szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

 • számlázási adatok, eltérő a szállítási címmel 

Az adatrögzítés és kezelés a Vevők önkéntes, tájékozott, és határozott nyilatkozata alapján történik. A Vevőknek a regisztrációt megelőzően lehetőségük van megismerni és elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerése és vevő általi elfogadása.  

  

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján történik a Vevők önkéntes hozzájárulásával.  

  

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA 

A Webáruház Vevői Adatbázisban rögzített személyes adatok és vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy az Adatkezelő 

- teljesíthesse a webáruházban leadott megrendeléseket, 

- kezelje a termékekkel kapcsolatos szavatossági igényeket (reklamáció, kijavítás, csere) 

- megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményekről, névre szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról.  

  

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. 

Az adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a Vevő kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, ki a jogszabályi kötelezettséget, a hatósági eljárás eseteit, valamint ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez alvállalkozót (pl. futárszolgálat, postai szolgálat) vesz ér. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Vevő adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.  

  

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. A számviteli bizonylatokat az adatkezelő a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 évig őrzi meg.  

  

 1. ADATOK TÖRLÉSE 

Ha a Felek által létrejött szerződés valamely oknál fogva nem megy teljesítésbe, illetve a szerződés teljesítésétől számított 1 hónap elteltével a Vevő jogosult írásban kérni a saját személyes adatainak törlését az Adatkezelő ulw.hungary@gmail.com e-mail címére küldött nyilatkozattal. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és a törlésről e-mail útján tájékoztatja a Vevőt. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.  

  

 1. ADATFELDOLGOZÓK KÖRE 

Az adatokat az Adatkezelő jogosult feldolgozni.  

Személyes adatokat az kezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint további adatfeldolgozót vehet igénybe. 

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adatotokra, amelyekre viszont rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adatra vonatkozóan vizsgálja meg, hogy valóban fennáll-e az adatok jogalapja, kötelezettségei. 

Az Adatbázis jelenlegi adatfeldolgozójának adatai, elérhetőségei megegyezik az adatkezelővel  

1. pontban megjelölt adataival. 

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, amelynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.  

  

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A Vevői Adatbázis adatait az Adatkezelő számítástechnikai rendszerén található tárolásra.  

Az adatkezelést, adatfeldolgozást és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megtott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatokat a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat. 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, a tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.   

  

 1. VEVŐI JOGOK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után a Vevő dönt.  

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 • személyes adatainak helyesbítését, valamint 

 • adatainak - a kötelező adatkezelés személyes kivételével - törlését vagy zárolását.  

  

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a napról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak címéről esetén - az adatot jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Vevő erre kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés megállapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már fizetett költségtérítés vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Ha a személyes adatok a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatok az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha 

 • kezelése jogellenes; 

 • az érintetti; 

 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.  

  

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat csak addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adatok törlését kizárta. 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt adatot, ha a Vevő vitatja helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg személyesen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Vevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik korábban az adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdeket nem érte. Ha az Adatkezelő a vevő helyesbítését, zárolását vagy törlési iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítést, zárolást vagy törlési kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőt a bírósági jogorvoslatot, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak helyesbítését, a zárolást, törlését a Vevő az ulw.hungary@gmail.com e-mail címen kérhetik az Adatkezelőtől.  

  

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az a Vevő, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári Bíróság érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza. 

A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 • ha a személyes kezelése vagy felhasználása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatvevő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kötelező adatkezelés esetén; 

 • ha a személyes adat felhasználása vagy közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.  

  

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül vizsgálja meg, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vevőt írásban tájékoztatja. az Adatkezelő a Vevő tiltakozásának megalapozottságát, az adatkezelést - a további adatfelvételt és az adatkezelést is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik a tiltakozással érintett adatot korábban személyesen továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Vevő az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a döntés meghozatalára vonatkozó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.  

 

A Webáruházba történő regisztrációval a Vevő elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és engedélyezi az Adatkezelő számára adatainak kezelését az itt leírtak szerint.  

  

Pécs, 2019. Október 13.  

  

Unique Leather Works Hungary Kft. 

Adatkezelő  

 

 

 

bottom of page