top of page

A Unique Leather Works Hungary Kft. mint a www.barbtailor.com weboldal és webáruház üzemeltetőjének - a továbbiakban: Adatkezelő - adatkezelési tájékoztatója. 

  

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a Vevői Adatbázisával kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatát, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseit, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről szóló tájékoztatást. 

  

Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja a Vevők adatvédelemhez fűződő jogait, erre tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva csak és kizárólag olyan terjedelemben kezeli és tartja nyilván a weboldalon regisztrált Vevők által önkéntesen megadott adatokat, amelyhez a Vevő kifejezetten hozzájárult. 

  

 1. ADATKEZELŐ ADATAI 

Az Adatkezelő neve: Unique Leather Works Hungary Kft. 

Az Adatkezelő székhelye: 7628 Pécs Deák Ferenc utca 84. 

Az Adatkezelő adószáma: 26492537-2-02 

A Szolgáltató e-mail címe: ulw.hungary@gmail.com 

A Szolgáltató telefonszáma: +36 20 589 6039 

  

 1. KEZELT ADATOK 

A www.barbtailor.com weboldal megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A webáruházban kiválasztott termék megvásárlása, megrendelése azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során az Adatkezelő kizárólag olyan adatok megadását kéri, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. A törvény 3. § 3. pontjában meghatározott különleges adatok megadását az Adatkezelő semmilyen esetben nem kéri.  

A Vevő által megadott adatok rögzítésre kerülnek az Adatkezelő Webáruházi Vevői Adatbázisában.  

A Vevőktől kért személyes adatok:  

 • név, cégnév 

 • e-mail cím 

 • telefonszám 

 • szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

 • számlázási adatok, amennyiben eltérő a szállítási címmel 

Az adat rögzítés és kezelés a Vevők önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik. A Vevőknek a regisztrációt megelőzően lehetőségük van megismerni és elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztatót. A regisztráció feltétele az Adatkezelési tájékoztató megismerése és vevő által történő elfogadása. 

  

 1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján történik a Vevők önkéntes hozzájárulásával. 

  

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA 

A Webáruházi Vevői Adatbázisban rögzített személyes adatok és vásárlói szokások adatkezelésének célja, hogy az Adatkezelő 

- teljesíthesse a webáruházban leadott megrendeléseket, 

- kezelje a termékekkel kapcsolatos szavatossági igényeket (reklamáció, kijavítás, csere) 

- megfelelő tájékoztatást nyújtson kedvezményekről, névre szóló ajánlatairól, promóciós akcióiról. 

  

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. 

Az adatkezelő a személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi - a Vevő kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, a hatósági eljárás eseteit, illetve ha az Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez alvállalkozót (pl. futárszolgálat, postai szolgálat) vesz igénybe. Ez utóbbi esetben a kiszállítást végző alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Vevő adatait csak és kizárólag a szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult. 

  

 1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az adatokat az Adatkezelő mindaddig megőrzi, amíg az érintettek nem kérik annak törlését. A számviteli bizonylatokat az adatkezelő a számviteli jogszabályoknak megfelelően 8 évig őrzi meg. 

  

 1. ADATOK TÖRLÉSE 

Amennyiben a Felek által létrejött szerződés valamely oknál fogva nem megy teljesedésbe, illetve a szerződés teljesítésétől számított 1 hónap elteltét követően a Vevő jogosult írásban kérni a saját személyes adatainak törlését az Adatkezelő ulw.hungary@gmail.com e-mail címére küldött nyilatkozattal. Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat és a törlésről e-mail útján tájékoztatja a Vevőt. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre. 

  

 1. ADATFELDOLGOZÓK KÖRE 

Az adatokat az Adatkezelő jogosult feldolgozni.  

Személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag adatfeldolgozás céljából adhat át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. 

Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre viszont csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. 

Az Adatbázis jelenlegi adatfeldolgozójának adatai, elérhetőségei megegyezik az adatkezelő  

1. pontban megjelölt adataival. 

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást. 

  

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

A Vevői Adatbázis adatait az Adatkezelő számítástechnikai rendszerén kerülnek tárolásra.  

Az adatkezelést, adatfeldolgozás és az adatbiztonságot szolgálja az adatkezelő és adatfeldolgozók által megválasztott informatikai eszközök, amelyek biztosítják, hogy az adatokat csak megfelelő felhatalmazással lehessen rögzíteni, megtekinteni, továbbítani, módosítani vagy törölni, illetve hogy az adatok a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat. 

Az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.  

  

 1. VEVŐI JOGOK A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

A személyes adatok megadásáról, az adatvédelmi tájékoztató megismerése után a Vevő dönt.  

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 • személyes adatainak helyesbítését, valamint 

 • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

  

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

A személyes adatot törölni kell, ha 

 • kezelése jogellenes; 

 • az érintett kéri; 

 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

  

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Vevő vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Vevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő a vevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Vevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatást, illetve adatainak helyesbítését, a zárolását, törlését a Vevő az ulw.hungary@gmail.com e-mail címen kérhetik az Adatkezelőtől. 

  

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Az a Vevő, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári Bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény tartalmazza. 

A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

 • törvényben meghatározott egyéb esetben. 

  

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vevőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Vevő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Vevő az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a döntés meghozatalára előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

 

A Webáruházba történő regisztrációval a Vevő elfogadja ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat és engedélyezi az Adatkezelő számára adatainak kezelését az itt leírtak szerint. 

  

Pécs, 2019. Október 13. 

  

Unique Leather Works Hungary Kft. 

Adatkezelő 

 

 

 

bottom of page